Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.