• Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật
Người chủ trì Nội dung công việc Thành phần Địa điểm
PTCT. Đồng Văn Tự 08g00-09g00:   Họp giao ban Tổng cục  Theo lịch TCT Nguyễn Văn Tỉnh  Phòng họp T2-A6B
TCT. Nguyễn Văn Tỉnh 08g00-09g00:   Giao ban tuần TCTL  LĐ các đơn vị  Phòng họp T2-A6B
PTCT. Đỗ Văn Thành 08g00-09g00:   Họp giao ban TC  Theo lịch TCT Nguyễn Văn Tỉnh  Phòng họp T2-A6B
PTCT. Đồng Văn Tự 13g00-17g00:   Đi công tác địa phương  Vụ ATĐ*  
TCT. Nguyễn Văn Tỉnh 14g00-17g00:   Họp Thông tư hướng dẫn Luật Thủy lợi  LĐTC, Vụ PCTTr chuẩn bị và mời Vụ PC, các đơn vị liên quan  Phòng họp T2-A6B
PTCT. Đỗ Văn Thành 14g00-17g00:   Tổng cục trưởng nghe báo cáo Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi  Vụ PCTTra chuẩn bị và mời các đơn vị liên quan  Phòng họp T2-A6B
     

Ghi chú: Đơn vị có dấu * chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan.